الهه خسروی

فارغ التحصیل رشته عکاسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز 1385 / کارشناس ارشد  پژوهش هنر، دانشگاه هنر،تهران 1388
مدرس عکاسی، رشته عکاسی و سایر رشته های هنر / دانشگاه هنر اصفهان،موسسه آموزش عالی سپهر اصفهان ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان،دانشگاه آزاد اسلامی واحد شاهین شهر،دانشگاه پیام نور مرکز اصفهان ، دانشگاه جامع علمی کاربردی فرهنگ و هنر شماره یک .1388-1395

22558